Haberler TCDD İhale Haberleri Kayaş-Kayseri arası enerji iletim hatlarının tadilat projesi ihalesi
Kayaş-Kayseri arası enerji iletim hatlarının tadilat projesi ihalesi
Kayaş-Kayseri arası enerji iletim hatlarının tadilat projesi ihalesi

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

KAYAŞ- KAYSERİ ARASINDA BULUNAN DEMİRYOLU İLE KESİŞEN 4 ADET ENERJİ İLETİM HATLARININ TADİLAT PROJESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/411458
1-İdarenin
a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449 - 3122111225
c) Elektronik Posta Adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 61,33 ton GALVANİZLİ DEMİR DİREK civatalar, direk numara ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ve kule boya malzemelerinin Teknik Şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması ve diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KAYSERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan D/I VEYA D/III Grubu İşler yapmış olmak
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Tekliflerin değerlendirilmesi
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.
Teklif fiyatı puanlaması;
Teklif Puanı=Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
*FİYAT PUANI: Fiyat Puanı= [(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin Toplam Teklif Fiyatı)] X 70
*FİYAT DIŞI UNSUR PUANI: Fiyat dışı unsur puanı 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri Tablo-1’ de verilmiştir.
A.1 Fiyat Puanı (FP) (70 Puan)
Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 70 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 70 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde; FPist: İsteklinin fiyat puanını, TFmin: Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını, TFist: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.
A.2 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (30 PUAN) (Fiyat Dışı Unsur Puanı)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir.
A.2.1 Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 30 puan üzerinden yapılacaktır.
Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puan verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındaysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. Ayrıca iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındaysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.
Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan basamak sayısına kadar yuvarlanacaktır. (Örnek: Alt sınırı 0,002 ve üst sınırı 0,004 olan bir iş kalemi için hesap sonucu bulunan değer 0,0023456789 olsun; alt ve üst sınırda virgülden sonra 3 basamak olduğundan, bu değer 0,002’ ye yuvarlanacaktır.)

İŞ GRUBU
NO
POZ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI MİKTAR BİRİM İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIR(%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIR(%) PUAN
1 TCDD ÖZEL 22 C2 DİREK TEMELİ (Müteahhit ve genel giderler dahil, Zemin etüdü, analizi ve gerekli zemin iyileştirme işlemleri, müteahhit ve genel giderler dahil, her türlü direk için yapılacak kazıda kullanılan makine, malzeme, araç, gereç giderleri ve TEİAŞ' ın uygun gördüğü yere hafriyatın nakliyesi, dökümü dahil) 1 adet 1,950% 2,540% 7
TCDD ÖZEL 23 PD DİREK TEMELİ (Müteahhit karı ve genel giderler dahil, Zemin etüdü, analizi ve gerekli zemin iyileştirme işlemleri, müteahhit ve genel giderler dahil, her türlü direk için yapılacak kazıda kullanılan makine, malzeme, araç, gereç giderleri ve TEİAŞ' ın uygun gördüğü yere hafriyatın nakliyesi, dökümü dahil) 1 adet 2,170% 2,830%
TCDD ÖZEL 24 D DİREK TEMELİ (Müteahhit karı ve genel giderler dahil, Zemin etüdü, analizi ve gerekli zemin iyileştirme işlemleri, müteahhit ve genel giderler dahil, her türlü direk için yapılacak kazıda kullanılan makine, malzeme, araç, gereç giderleri ve TEİAŞ' ın uygun gördüğü yere hafriyatın nakliyesi, dökümü dahil) 3 adet 8,520% 11,100%
2 TCDD ÖZEL 1 GALVANİZLİ DEMİR DİREK Çelik köşebentler, bayraklar, civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri ve civataları, ankraj halkaları, kuşkonmazlar, direk numara ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ve kule boya malzemelerinin Teknik Şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil, her türlü nakliye montaj boyama işlemleri, prototip maliyeti ve direk kulelerinin boyanması işi dahil.) 61,33 ton 21,980% 28,650% 5
TCDD ÖZEL 2 GALVANİZLİ DEMİR DİREK DEMONTAJI Mevcut EİH'nin Çelik köşebentler, bayraklar, civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri, direk numaraları ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ilgili teknik şartnameye göre demontajının yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil, her türlü demir donatı demontajı, TEİAŞ' ın uygun gördüğü yere nakliyesi, demir direk donatılarının nakliye amacıyla araca yüklenmesi ve indirilmesi, demontaj işlemlerinde kullanılacak araç, gereç ve malzeme giderleri dahil) 22 ton 1,480% 1,920%
3 TCDD ÖZEL 10 477 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI (100 kN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL)477 MCM tek gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahi) 9 takım 0,460% 0,600% 4
TCDD ÖZEL 11 1272 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI (SİS TİPİ 100 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL) 1272 MCM çift gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil) 12 takım 0,670% 0,880%
TCDD ÖZEL 12 380 kV 2B 954 MCM GERGİ TAKIMI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL)
Gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil)
24 takım 4,100% 5,350%
4 TCDD ÖZEL 16 96 mm² GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA TELİ VE TEL ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU)96 mm² Çelik Koruma iletkeninin,damperlerinin, her türlü donatısının ve ek malzemelerinin ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve iletken çekiminin yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil) 1,35 km 2,100% 2,740% 4
TCDD ÖZEL 18 70 mm² GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA İLETKENİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU) 70 mm² Çelik Koruma iletkeninin, damperlerinin, her türlü donatılarının ve ek malzemelerinin ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve iletken çekiminin yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil) 0,9 km 1,170% 1,530%
5 TCDD ÖZEL 5 FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU)154 kV'luk Tek Devre 477 MCM 3 adet faz iletkenin, stocbridge damperlerin ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil) 0,3 km 2,220% 2,890% 10
TCDD ÖZEL 7 FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU)154 kV'luk Tek Devre 1272 MCM 3 adet faz iletkenin, stocbridge damperlerin ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil) 0,4 km 3,440% 4,480%
TCDD ÖZEL 8 FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU)380 kV'luk 2B Tek Devre 954 MCM 3 adet faz iletkenin, spacer damperlerin ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması (Müteahhit karı ve genel giderler dahil) 1,35 km 16,890% 22,010%

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x ETP) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ETP: En yüksek Teklif Puanı ifade eder. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği durumlarda fiyatların eşit olması halinde teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Bürosu Kat: Zemin No:17 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazeteye göre T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir .Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
dizibox izle