Haberler TCDD İhale Haberleri Nazilli'de Yaya Alt Geçidi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yapımı İhalesi
09 Eylül 2019 Pazartesi 20:49 | Son Güncelleme: 09.09.2019 21:56
Nazilli'de Yaya Alt Geçidi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yapımı İhalesi
Nazilli'de Yaya Alt Geçidi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yapımı İhalesi

NAZİLLİ YAYA ALT GEÇİDİNE YÜRÜYEN MERDİVEN VE ASANSÖR YAPILMASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

NAZİLLİ YAYA ALT GEÇİDİNE YÜRÜYEN MERDİVEN VE ASANSÖR YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2019/411412

1-İdarenin

a) Adresi:ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası:2324643131 - 2324647798

c) Elektronik Posta Adresi:3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.go

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Yaya Alt Geçidine 3 Adet Asansör ve 2 Adet Yürüyen Merdiven Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Nazilli/ AYDIN

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad. NO:121/A Alsancak- Konak / İZMİR

b) Tarihi ve saati:25.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan firmalar için İnşaat Mühendisliği ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.Değerlendirme "Teklif Fiyatı" , "Kalite ve Teknik Değer Nitelik" ve "Benzer İş Deneyim Puanı" olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP)
Teklif fiyatı puanlaması 48 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyat sahibi istekli 48 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP= (TFmin*48 ) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı (virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıyı,
TFmin: İsteklilerin geçerli teklifleri arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.

A.2.Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Puanlama Min. Teklif Oranı (%) Max. Teklif Oranı (%)
37 ÖZEL-MEK.1 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg) 8,5 11,94 22,17
36 35.730.1560 Yürüyen merdivenler 1000 mm, 9000 kişi/saat h:5250 mm 5,65 7,89 14,66
29 ÖZEL.İNŞ.02 Alüminyum Kapaklı Silikon Cephe Kaplaması Yapılması 5,45 7,62 14,15
35 35.730.1557 Yürüyen merdivenler 1000 mm, 9000 kişi/saat h:4500 mm 5,3 7,43 13,8
30 ÖZEL.İNŞ.03 Spider Cephe Kaplaması Yapılması (Paslanmaz 304 Kalitede) 4,35 6,08 11,28
8 15.165.1003/AN Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
( Nakliyeler dahildir. )
2,15 3,03 5,63
12 15.410.1204 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) 1,9 2,68 4,98
28 ÖZEL.İNŞ.01 Altgeçit Duvarlarına Hibrit Poliürea Esaslı, İki Bileşenli, Elastik, Hızlı Kürlenen, Su Yalıtım Membranının Özel Sprey Makinaları ile Uygulanması 1,225 1,71 3,17
56 35.140.3230 4 x 95 mm2 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi yvv (nyy) (TS IEC 60502-1+A1) 0,86 1,2 2,23
1 15.115.1202/AN El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması
( Nakliyeler dahildir. )
0,84 1,17 2,18
14 15.460.1008 Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,825 1,14 2,13
5 15.150.1006 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,78 1,09 2,02
57 35.140.3232 4 x 150 mm2 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi yvv (nyy) (TS IEC 60502-1+A1) 0,77 1,07 1,99
58 35.140.3233 4 x 185 mm2 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi yvv (nyy) (TS IEC 60502-1+A1) 0,75 1,06 1,98
22 48.690.2019 Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak Tamiri 0,725 1,02 1,89
27 77.160.1003 ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30cm kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması,çubuk ankrajı yapılması,deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması) 0,675 0,94 1,75
9 15.180.1003 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,65 0,89 1,66
55 35.140.3229 4 x 70 mm2 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi yvv (nyy) (TS IEC 60502-1+A1) 0,65 0,89 1,66
6 15.160.1003/AN Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
( Nakliyeler dahildir. )
0,625 0,86 1,6
7 15.160.1004/AN Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
( Nakliyeler dahildir. )
0,6 0,85 1,57
32 ÖZEL.İNŞ.05 Ø150 mm. Karot Makinası ile Betonarme Perdede Delik Açılması 0,575 0,8 1,49
38 ÖZEL-MEK.2 1 Yıllık Asansör Bakım Şözleşmesi 0,46 0,63 1,17
16 15.540.1103 Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması 0,44 0,62 1,14
39 ÖZEL-MEK.3 1 Yıllık Yürüyen Merdiven Bakım sözleşmesi 0,4 0,56 1,04
İnşaat Diğer İş Kalemleri (15.410.1304, 15.540.1207, 15.130.1003, ÖZEL.İNŞ.04, 43.610.1003, 15.185.1012/AN, 15.185.1002, 15.470.1011, 48.690.2018, 77.100.1005/AN, 48.535.1001, 77.100.1027, 48.690.2020, 15.125.1002/AN, V.0327, 15.150.1003, 48.690.2009, 77.100.1041) 3,325 4,67 8,66
Elektrik ve Mekanik Diğer İş Kalemleri (35.170.4006, 35.750.4002, 35.140.3224, 35.170.1106, 35.170.1108, 35.140.3161, 35.750.5001, 35.160.6501, 35.170.1701, 35.140.3160, 35.160.6504, 35.140.1305, 35.105.1321, 35.140.2509, 25.360.1101, 35.170.1102, 35.440.1103, 35.115.1001, 35.125.1760, 35.125.1302, 35.105.1242, 35.160.3401, 35.105.1232, 35.125.1102, 35.105.1231, 35.105.1210, 35.120.1101, 35.185.1811) 1,525 2,16 4,00

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının (yüzde olarak) ; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda (yüzde olarak) her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine yüzde olarak oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda (yüzde olarak) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/ iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Benzer İş Deneyim Puanlaması (BİP)
Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplar Tebliğinde Yer alan A-I Grubu işlerini yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir.
(İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı A-I Grubu işin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır.)
A.4. Toplam Puan (TP)

Toplam puan; teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı ve benzer iş deneyim puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP + BİP
B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3.Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
dizibox izle