Haberler TCDD İhale Haberleri TCDD Diyarbakır Karayolu Alt Geçit İhalesi
TCDD Diyarbakır Karayolu Alt Geçit İhalesi
TCDD Diyarbakır Karayolu Alt Geçit İhalesi

DİYARBAKIR-KURTALAN HATTI (DİYARBAKIR GAR-ULAM İST ARASI) KM4+616'DA KARAYOLU ALTGEÇİTİ YAPILMASI İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ


DİYARBAKIR-KURTALAN HATTI (DİYARBAKIR GAR-ULAM İST ARASI) KM4+616'DA KARAYOLU ALTGEÇİTİ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/398781
1-İdarenin
a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816
c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 345,01 ton Nervürlü Donatı Çeliği StIII Temini ve İşçiliği – 1.579,71 m3 Demirli Beton C30 – 5.756,17 ton Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO:1
b) Tarihi ve saati : 20.09.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) I GURUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı
TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 48 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Min. Teklif Oranı (%) Puan
1 Güzergah ve Ariyet Kazıları 5,20 7,80 3
2 Temel, Hendek Kazıları ve Geri Dolgu Yapılması 2,52 3,77 1
3 Güzergah Dolgusu 0,30 0,44 0,5
4 Demirsiz Beton C16 0,37 0,56 0,5
5 Demirli Beton C25 2,81 4,21 1
6 Demirli Beton C30 6,53 9,80 4
7 Nervürlü Donatı Çeliği StIII Temini ve İşçiliği 19,76 29,64 9,5
8 Öngerme ve Artgerme Çeliği Temini ve İşçiliği 1,44 2,16 1
9 Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kiriş İmali ve Yerine Montajı 2,12 3,18 1
10 Elastomer Mesnet Yapılması 0,21 0,31 0,5
11 Her Tip Genleşme Derzi Temini ve Yerleştirilmesi 0,59 0,88 0,5
12 Sanat Yapılarında Su Yalıtımı Yapılması 0,22 0,33 0,5
13 Çeşitli Demir İşleri 0,87 1,30 0,5
14 Fonttan Izgara Kapak Garguy Yapılması 0,06 0,09 0,5
15 Katran Badana Yapılması 0,10 0,15 0,5
16 Prekast Cephe ve Tabliye Alt Paneli İmali ve Yerine Montajı 0,05 0,07 0,5
17 Her Çapta PVC Boru Temini ve Yerine Döşenmesi 0,007 0,011 0,5
18 Karayolu Alttemel Tabakası Teşkili 1,64 2,45 1
19 Karayolu Temel Tabakası Teşkili 1,81 2,71 1
20 Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması 12,54 18,81 6
21 Binder Tabakası Yapılması 7,70 11,56 4
22 Aşınma Tabakası Yapılması 6,56 9,83 4
23 Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi 0,05 0,07 0,5
24 Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi 0,04 0,066 0,5
25 Köprülerde Döşeme, Kiriş, Başlık Kirişi ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç) 0,05 0,08 0,5
26 Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kırmataş Dolgu Yapılması 1,44 2,15 0,5
27 Kılıf Borusu Temini ve Yerine Tespiti 0,04 0,054 0,5
28 Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması 0,04 0,06 0,5
29 Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Yaya Geçitleri ve Yavaşlama Uyarı Çizgilerinin Çizilmesi 0,1 0,16 0,5
30 Termoplastik Boya ile Serme Yöntemiyle Ofset Taraması Çizilmesi (3 mm. kalınlığında) 0,14 0,21 0,5
31 Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 cm Kalınlıkta) 3,08 4,62 1,5
32 Prefabrik Beton Bordür Yapılması ve Yerine Döşenmesi (Düz Bordür) 0,66 0,98 0,5
33 Özel Güvenlikli İhata Yapılması 0,98 1,48 0,5


A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. Diğer iş kalemleri iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının, Diğer iş kalemleri için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Benzer İş Deneyim Puanlaması (BİP)
Karayolu veya Demiryolu Alt-Üst geçidi iş deneyim belgesi (teklif fiyatının en az % 70 oranında ) olması 2 puan üzerinden değerlendirilecektir.
BİP: Benzer İş deneyim Puanı
A.4. Toplam Puan (TP)
Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) ve Benzer İş Deneyim Puanının (BİP) toplamıdır.
TP = TFP + KTP + BİP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.