TCDD Nakil Usül ve Esaslarını Değiştirdi. İşte Yeni Usül ve Esaslar

TCDD yayınladığı emir ile kurum içinde çalışan engelli, eski hükümlü ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yer değişimleri hariç olmak üzere, Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi personelin yer değişimlerinde uygulanan usül ve esasları değiştirdi. İşte TCDD'nin yeni nakil usül ve esasları.

TCDD Nakil Usül ve Esaslarını Değiştirdi. İşte Yeni Usül ve Esaslar

TCDD yayınladığı emir ile kurum içinde çalışan engelli, eski hükümlü ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yer değişimleri hariç olmak üzere, Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi personelin yer değişimlerinde uygulanan usül ve esasları değiştirdi. İşte TCDD'nin yeni nakil usül ve esasları.

18 Nisan 2016 Pazartesi 11:22
TCDD Nakil Usül ve Esaslarını Değiştirdi. İşte Yeni Usül ve Esaslar
TCDD  yayınladığı emir ile kurum içinde çalışan engelli, eski hükümlü ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yer değişimleri hariç olmak üzere, Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi personelin yer değişimlerinde uygulanan usül ve esasları değiştirdi.

İşte TCDD'nin yeni nakil usül ve esasları.


Engelli, eski hükümlü ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yer değişimleri hariç olmak üzere, Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi personelin yer değişimleri aşağıda belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

399 sayılı KHK nın eki (I) Sayılı Cetvelinde sayılan personelin yer ve/veya görev değişimlerinde Bölge ve/veya Daire görüşleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Yer ve/veya görev değişimi önerileri, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacak; öneride bulunan birimler, ilgili Daire Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüklerine de bilgi  verecektir.

10 işgünü içerisinde görüş bildirilmediği takdirde, görüş olumlu olarak değerlendirilecektir. Doğrudan merkeze bağlı iş yerlerindeki personel önerilerinde ilgili Daire Başkanlığının görüşü dikkate alınacaktır.

Yer değişimleri gerçekleştirilen personelin yer değişimi iptali yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde, iptal talebini içeren dilekçe ilk işyeri amirine verilecektir. Talepler silsile yolu ile ilgili amirlerin görüşleri ile beraber İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletilecektir. İptal talebine ilişkin gerekçeler dilekçede açıkça belirtilecek, gerekçeye ilişkin bilgi ve belgeler de eklenecektir. Yer değişimi talebi tarihinden önceki durumlar iptal gerekçesi olarak dikkate alınmayacaktır.
Yer değişimleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek dönemlerde toplu olarak yapılacaktır. Bu dönemler haricinde, yasal nedenler, soruşturma raporu, mahkeme kararı, yönetim kurulu kararı, sağlık durumu, karşılıklı yer değişimi, eş durumu, can güvenliği, hizmet gereği gibi nedenler dışında personelin bireysel talepleri dikkate alınmayacağından, bunların dışındaki nakil talep ve önerileri iş yerleri tarafından İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilmeyecektir.

İSTEĞE BAĞLI TOPLU YER DEĞİŞİMLERİ

1)
Genel Müdürlük emirleri ile belirlenecek; yer değişiminde uyulacak usul ve esaslar ile  boş kadrolar başvuru tarihinden önce web sitemizde (www.tcdd.gov.tr) ilan edecektir. Başvurular sadece ilan edilen boş kadrolara yapılabilecektir.

2)Başvuru tarihinin son günü itibariyle; belirli süre yer değişimi talebinde bulunamayacağını taahhüt ederek Teşebbüsümüzde göreve başlayan memur, sözleşmeli personel  ve işçi personel, bu süreler dolmadan yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
3)Başvuru tarihinin son günü itibariyle; 2.maddede belirtilenler dışında kalan ve aynı iş yerinde en az iki yıl çalışmış olan memur ve sözleşmeli personel ile en az bir yıl çalışmış olan işçi personel, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4)İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 399 sayılı KHK nın eki (I) sayılı cetvelde görev yapan personel haricinde yapılacak yer değişimlerinde Bölge ve Daire görüşü istemeyecek, kadro cetveli ve personel mevcutlarını dikkate alacaktır.

5)Bu emirde belirtilen mazeret durumları nedeniyle yer değişimi talepleri, personel eş ve sağlık durumu ile karşılıklı yer değişimi taleplerini, nakil dönemlerine bağlı kalmaksızın iş yerleri aracılığı ile yapılabilecektir. Bölge Müdürlükleri, Daire Başkanlıkları ve Teşkil Müdürlükleri evrak kontrollerini yaparak bu emre uygun talepleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecek uygun olmayan talepleri ise gerekçesi ile birlikte ilgili personele bildirecektir.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİMLERİ

Koruma ve Güvenlik personeli ve faal personel hariç olmak üzere; memur ve sözleşmeli personelin aşağıda belirtilen mazeret durumları nedeniyle yapılacak yer ve görev değişimleri, yer değişimi istenilen yerleşim birimlerindeki işyerlerinde aynı unvanda veya görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerektirmeyen unvanlarda boş kadro bulunması halinde yapılabilecektir. İlgilinin talebi üzerine boş kadro bulunan, aynı unvan veya görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerektirmeyen, en yakın iş yerindeki kadro ve pozisyonlara yer değişimi yapılabilecektir.
Makinist ve Tren Teşkil İşçileri sadece, aynı unvanda boş kadro bulunan işyerlerine yer değişimi isteğinde bulunabilecektir. Bunların dışındaki işçilerin nakil talepleri ise yer değişimi istenen yerleşim yerindeki işyerlerinde aynı veya benzer sanat kolunda boş kadro  bulunması halinde karşılanabilecektir. Bunun dışında kadro durumuna bakılmaksızın "Yol Bakım Onarım" işçisi olarak yer değişimi yapılabilecektir.
Yasal zorunluluk, mahkeme kararı ve tahkikat sonucu görev yeri değişmesi gereken memur, sözleşmeli ve işçi personelin görev yeri ve unvanı Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

A)Eş durumu nedeniyle yer değişimleri

Görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten önce evli olan personel, aynı iş yerinde iki yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değişimi talebinde bulunamayacaktır.

Görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten sonra evlenen personel aynı iş yerinde bir yılını doldurmadıkça eş durumu nedeniyle yer değişimi talebinde bulunamayacaktır.

Personelin eş durumu nedeniyle
 • Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere (farklı kamu kurumunda çalışan eşin kurumlar  arası gerekli koordinasyon sağlanarak eşlerden öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere) ,
 • Eşlerin her ikisinin de Teşebbüsümüzde çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmetine ihtiyaç duyulan eşin bulunduğu yere,
 • En az 180 günü talep edilen yerde geçmek kaydıyla; kamu personeli olmayan eşinin, son üç yılda en az 720 gün veya tamamı talep edilen yerde geçmek kaydıyla son üç yılda en az 360 gün
sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
 • Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, yer değişimi yapılabilir.
Personelin eş durumu nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;
 1. Evlilik durumunu kanıtlayan belge,
 2. Eşi;
  1. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli ise bağlı olduğu kurumdan çalıştığına ve nakil olamayacağına ilişkin belge,
  2. Kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışan ise en az 180 günü talep edilen yerde geçmek kaydıyla son üç yılda en az 720 gün veya tamamı talep edilen yerde geçmek kaydıyla son üç yılda en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödediğine ilişkin SGK hizmet dökümü ve halen çalıştığını belirtir işyeri yazısı ile kendi adına çalışanlar ayrıca işyerinin halen çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınan belge,
  3. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter görevlerinde çalışan ise halen bu görevde bulunduğuna ilişkin belge
eklemesi gerekmektedir.
Koruma ve Güvenlik personelinin eş durumu nedeniyle yer değişimi talepleri, İl Koordinasyon Kurulu Kararı ile belirlenen işyerlerinin kadro mevcut durumlarına göre değerlendirilebilecektir.

B)Sağlık durumu nedeniyle yer değişimleri

Personel, görev yaptığı iş yerine atandığı tarihten önce kendisi, eşi ve birlikte ikamet ettiği annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği  kardeşinin var olan hastalığı nedeniyle aynı iş yerinde iki yılını doldurmadan yer değişimi talebinde bulunamayacaktır.
Personelin sağlık durumu nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi ve birlikte ikamet ettiği annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı işyerinin bağlı olduğu il veya ilçe sınırları içerisinde takip ve tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesinden veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Personel ile birlikte ikamet etmeyen anne ve babanın sağlık durumu nedeniyle nakil isteğinde bulunacakların, anne ve babanın günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğini eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri halinde Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değişimi yapılabilecektir.

Toplu İş Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık durumu nedeniyle bulunduğu görevde çalışmasına imkân kalmayan personelin, Teşebbüsümüzün ihtiyaçları ve ilgilinin sağlık durumu dikkate alınarak görev yaptığı işyerinde veya Teşebbüsümüzce uygun görülecek bir birime yer ve görev değişimi yapılabilecektir.

KARŞILIKLI YER DEĞİŞİMLERİ

İlgili mevzuat açısından emekliliği hak etmemiş ve bulunduğu işyerinde en az 1 (bir) yıl görev yapmış aynı unvandaki personelin karşılıklı yer değişimi talepleri değerlendirilebilecektir.  Bu kapsamda; Tren Teşkil Memuru ile Tren Teşkil İşçisi ve Makinist ile Makinist İşçisi karşılıklı nakil talebinde bulunabilecektir.
Aynı branşta görev yapan Mühendis unvanlı personelin karşılıklı yer değişimi talepleri değerlendirilebilecektir. (Örneğin Makine Mühendisi sadece Makine Mühendisi ile karşılıklı yer değişimi talebinde bulunabilecektir.)
Atama işleminin gerçekleşmesinden sonra karşılıklı yer değişimi  yapan  personelin eşzamanlı olarak işyerlerinden ilişikleri kesilecektir.
Karşılıklı yer değişimi yapılan personelden birinin zorunlu nedenleri dolayısıyla talebinden vazgeçmesi halinde, yer değişimleri karşılıklı olarak iptal edilecektir.

ENGELLİ PERSONELİN YER DEĞİŞİMLERİ

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda engellilik oranı %50 ve üzerinde olduğu ve günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu raporu ile karar verilen memur ve sözleşmeli personel ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarının, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı yer değişimi yapılabilecektir.
Engelli işçi personel ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarının engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı yer değişimi talebi, çalıştığı işyerinin bulunduğu il sınırlarındaki engelli çalıştırma zorunluluğu sayısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Personelin kendisinin, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna  uygun olması esastır.
Bu madde kapsamdaki yer değişikliğinde kadro cetvelleri ve mevcut personel durumu dikkate alınır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE YER DEĞİŞİMLERİ

Personelin can güvenliği nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin yer değişimi yapılabilecektir.
Bu madde kapsamdaki yer değişikliğinde kadro cetvelleri ve mevcut personel durumu dikkate alınır.

SORUŞTURMA NEDENİYLE YER DEĞİŞİMLERİ

Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan personelin başka bir işyerine yer değişimi yapılabilecektir.
Yer değiştirme süreçlerinin kısaltılması amacıyla yayımlanan, sözleşmeli personel ve işçi personelin yer değişimleri veya yer ve görev değişimi esaslarını düzenleyen ilgi Genel Müdürlük emri (15.12.2014 tarih 21832280-903.02-86685 sayılı Genel Müdürlük emri) yürürlükten kaldırılmıştır.
banner117
Son Güncelleme: 02.05.2016 12:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Samet 2016-05-11 08:03:53

Sayın Genel Müdürüm 1 yıla yakındır Elektronik nakil açılmıyor.Nakillerin açılmasını talep ediyoruz.İyi çalışmalar.

Avatar
Taşradan 2016-08-05 23:26:13

18 senedir taşrada çalışıyorum TCDD de 3 senedir nakiller açılmïyor bizlerde naki işi çok zor birde norm kadro çıkartmışlar desenize biz şehir nakil gidemiyecez buna bir çözüm saygılarımla.

Avatar
yalnız 2016-08-09 08:14:19

evet sayın genel müdürüm bu elektronik nakil 2 senedir olmuyor 2016 da ne zaman olacak bizlere bilgi lütfen saygılarımla......

Avatar
hakan 2016-08-09 08:17:10

bu nakil işleri bizim tcdd de problem bunu üst mercihlere taşımak lazım.....

Avatar
alper 2016-08-09 08:18:35

evet bizlerde bekliyoruz nakilleri 2016 yı

Avatar
okan 2016-08-10 16:35:32

2016 da nakiller ne zaman açılacak bilgisi olan varmı arkadaşlar......

Avatar
ali 2016-08-10 16:39:01

20 sene aynı iş yrinde çalışmak ALLAH a revamı nakil istediğimiz zamanda norm kadroyu çıkartıyorsunuz ne zaman tcdd nakiller düzene girecek.......

Avatar
ercan 2016-08-10 16:41:07

izinler açıldı nakiller ne zaman tcdd gün ay istiyoruz.....