Haberler MEVZUAT Haberleri TÜDEMSAŞ İhtiyaç Fazlası Varlıkların Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği
12 Eylül 2019 Perşembe 13:36 | Son Güncelleme: 12.09.2019 15:02
TÜDEMSAŞ İhtiyaç Fazlası Varlıkların Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği
TÜDEMSAŞ İhtiyaç Fazlası Varlıkların Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VARLIKLARIN DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketine ait hurda, ihtiyaç fazlası demiryolu araçları, taşıtlar, iş makinası, tezgâh, teçhizat ile ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul ve yedek parçaların tespit edilerek satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

b) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

c) Hurda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir edilmesi mümkün olmayan ve/veya tamir için yapılacak masraf ekonomik olmayan, teknik özelliği azalan veya kullanılmayacak derecede hasara uğramış, deforme olması nedeniyle ancak hurda olarak değer ifade eden, iş makinesi, makine, teçhizat, demirbaş ve yedek parça ve her türlü ilk madde malzeme, yarı mamul ve mamul malzemeleri,

ç) İhtiyaç fazlası varlık: Şirket mülkiyetinde bulunan, 5 yıl ve daha fazla hareket görmeyen, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına, tüketilmesine imkân bulunmayan her türlü demiryolu aracı, iş makinası, tezgâh, teçhizat, demirbaş ve yedek parçaları ile ilk madde malzeme, yarı mamul ve mamul malzemeleri,

d) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,

e) Satış yetkilisi: Yönetim Kurulunca belirlenen satış yetki sınırları dâhilindeki yetkilileri,

f) Şirket: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini,

g) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

ğ) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

h) Üst Yönetim: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarını,

ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdarenin ilgili birimleri, yapılan satışlarda saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği, gerektiğinde gizliliği, satışların uygun koşullarda ve zamanında yapılmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Tespit ve Değer Takdir İşlemleri

Tespit işlemleri

MADDE 5 – (1) Taşıtların hurda veya ihtiyaç fazlası olduğunun belirlenmesi için 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak kurulan komisyon marifetiyle yapılır.

(2) Taşıtların dışında kalan varlıkların hurda veya ihtiyaç fazlası olduğunun (hareket görmeyen malzemeler hariç) tespiti işlemleri varlığın bulunduğu birim tarafından Üst Yönetim oluru ile kurulan komisyon marifetiyle yapılır.

(3) 5 yıl ve daha fazla hareket görmeyen malzemelerin tespiti işlemleri, Malzeme Dairesi Başkanlığı ile Üretim Planlama ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından koordineli biçimde yapılır.

Değer takdir işlemleri

MADDE 6 – (1) Değer takdir komisyonu, Üst Yönetim tarafından belirlenen, iki personelin işin uzmanı olması şartıyla en az üç üyeden oluşur.

(2) Üst Yönetim tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır. Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamaz ve çekimser oy kullanamaz. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

(3) Komisyon çalışmalarını en geç otuz günde tamamlar.

(4) Komisyon üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(5) Komisyon gerek duyduğu konularda ilgili birimin veya personelin bilgisine başvurabilir.

(6) Üst Yönetimce oluşturulan değer takdir komisyonu tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış

Taşıtların satışı

MADDE 7 – (1) İhtiyaç fazlası veya hurda taşıtların satış işlemleri, Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi ile 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yerine getirilir.

Hurda satışı

MADDE 8 – (1) Taşıtların dışında kalan varlıkların hurda olduğuna karar verilmesi halinde, hurdaya ayrılan varlıklar Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Malzeme Dairesi Başkanlığı bu tür malzemelerin satış işlemlerini hurda malzeme satışı prosedürü ve 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna satışını gerçekleştirir.

İhtiyaç fazlası varlıkların satışı

MADDE 9 – (1) Taşıtların dışında kalan varlıklardan ihtiyaç fazlası olduğuna karar verilenler, satış işlemlerinin başlaması için Malzeme Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç fazlası varlıklar TCDD Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarına sorularak talepleri halinde satılır. 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 37 nci maddesinde yer alan kuruluşlara da talep gelmesi halinde satış yapılabilir. Satışı gerçekleşmeyen ihtiyaç fazlası varlıkların listesi üçüncü şahıslara satış işlemleri için Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Satış komisyonunun kurulması

MADDE 10 – (1) Satış komisyonu motorlu araçların satışı için Yönetim Kurulu, diğer satışlarda satış yetkilisi tarafından seçilen; satışı talep eden üniteden işin uzmanı en az iki personel, Ticaret ve Pazarlama Daire Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Malzeme Dairesi Başkanlığından birer personel olmak üzere en az beş asıl ve her asıl üyenin yedeklerinden oluşur. Asıl üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulunmadıkça farklı üniteden olamaz.

(2) Satış yetkilisi tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanının birer örneği, ilânı izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine gönderilir. İhale işlem dosyası komisyon üyeleri tarafından Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığında incelenebilir.

(4) Asıl üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirme ve benzeri nedenlerle katılamamaları veya görevden ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler görev yapar. Bu durumda asil üyenin mazereti komisyon başkanlığına yazılı olarak iletilir ve bu durum toplantı tutanağına yazılır.

Satış komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Seçilen satış şekline göre satış işlemlerini yapmak.

b) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp değerlendirmek.

c) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde veya verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmek.

ç) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde satışa karar vermek.

d) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde konu ile ilgili personelin bilgisine başvurmak.

e) Satış komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamazlar. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

f) Satış komisyonu üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

g) Satış komisyonunun aldığı karar satış yetkilisinin onayına sunulur. Satış komisyonu kararları, satış yetkisi sınırlarına göre onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

Satış usulleri

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak satışlarda aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü.

b) Açık artırma usulü.

c) Doğrudan satış usulü.

(2) Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı satışın niteliğine göre satış yetkilisi tarafından belirlenir.

(3) Satış komisyonu, ihaleye devam eden isteklilere yapacağı duyuru ve şartnamede belirtilmek koşuluyla, yukarıda belirtilen usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullerle sonuçlandırabilir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 13 – (1) Kapalı teklif usulü, bütün isteklilerin kapalı zarf ile teklif verebileceği usuldür.

(2) Teklif bedelinin tahmini bedeli geçmesi kaydıyla, satış komisyonu kararı ve satış yetkilisinin onayıyla tek teklif ile de satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Açık artırma usulü

MADDE 14 – (1) Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve ihale dokümanında ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine getirmiş oldukları satış komisyonunca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler.

(2) İstenilen ilk değer ile açık artırmanın her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar komisyonca belirlenir.

(3) Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas alınacak ilk değer kadar veya bu değerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık artırmaya devam edilir. Teklif sahipleri bir önceki teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üzerinden ihalenin bitirileceğini duyurur ve bu duyuru sonrasında teklif gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir.

(4) Açık artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

Doğrudan satış

MADDE 15 – (1) 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi doğrultusunda hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirerek diğer satış yöntemlerine başvurulmaksızın doğrudan satışa, Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Bu usulde; teminat alınması, şartname hazırlanması, ilana çıkılması ve sözleşme imzalanması zorunlu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık ve İhaleye Katılım Kuralları

İhale işlem dosyasının hazırlanması

MADDE 16 – (1) İhalesi yapılacak her iş için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığınca bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihalenin bulunduğu aşamaya göre alınan olurlar, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, tespit komisyonu, değer takdir komisyonu ile satış komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Şartname ve sözleşme

MADDE 17 – (1) İhale yapılacak işlerde idari şartname, sözleşme ve gerek görülmesi halinde teknik şartname düzenlenir ve ihale işlem dosyasına eklenir.

Şartname ve sözleşmede bulunması gerekli hususlar

MADDE 18 – (1) Şartname ve sözleşmelerde satış işleminin özelliğine göre özel ve teknik şartların yanında aşağıda belirtilen hususlardan ilgili olanlar yer alır:

a) Taraflar.

b) Satış konusu.

c) Ölçü, özellik ve miktarı.

ç) Görüldü belgesi.

d) Artırma haddi.

e) İhaleye katılabilme ve ihaleden vazgeçme şartları.

f) Teklif verme şekli.

g) Devir, teslim yeri ve şartları.

ğ) Tarafların yükümlülükleri.

h) Sözleşme süresi.

ı) Ödeme şartları.

i) Geçici ve kati teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edileceği.

j) Teminat ve belgelerin iadesi.

k) Tekli fiyatına ve/veya sözleşme bedeline dahil giderler.

l) Cezai şartlar.

m) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

n) Gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranan mali ve teknik yeterlilikler.

o) Tekliflerin geçerlilik süresi.

ö) Anlaşmazlıkların çözüm yeri.

p) Kanuni ikametgâh ve/veya tebligat adresleri.

r) Sözleşmenin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı.

s) Gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ön şartlar.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 19 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) Şirketin satış yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

c) Şirketin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

d) (b) , (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

e) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı kararları ile belirlenecek yabancı ülkelerin isteklileri.

f) Şirket bünyesinde bulunan veya şirket ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu MİT tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

(2) Birinci fıkradaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları ceza olarak gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmışsa teminatı ceza olarak gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

(3) Kısmi teklif verilen durumlarda, yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin uhdesinde kalan kısım iptal edilerek teminatları ceza olarak gelir kaydedilir.

(4) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında ikinci fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 20 – (1) İhaleye katılanların aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunması yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 19 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıl süre ile Şirket satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir ve geçici teminatı ceza olarak gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, alıcı hakkında bir yıl süre ile Şirket satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir ve kati teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(3) Satış yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, birinci fıkrada belirtilen fiil veya davranışlardan 5237 sayılı Kanuna göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İşlemleri

İhalenin duyurulması

MADDE 21 – (1) İhale, Şirketin internet sayfasında ihale tarihinden en az 7 gün önce ilan edilir ve iştigal konusu uygun olan firmalara bildirilir. İhale, Şirketin gerek görmesi halinde başka usullerle de ilan edilebilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmak istenildiğinde, satış yetkilisinin onayı ile bu değişiklik ihalenin duyurulduğu aynı usullerle duyurulur ve gerekirse son teklif tarihi uzatılır.

İlanda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 22 – (1) İlanlarda;

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi,

b) İhale konusu malın ölçü, özellik ve miktarı ile uygulanacak ihale usulü,

c) İhalenin yapılacağı yer ve tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,

ç) Şartname ve belirlenecek diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nereden sağlanabileceği,

d) Teminatın alınması ile ilgili hususlar,

e) Şirketin, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,

f) Satışın özelliğine göre gerekli görülecek diğer ön şartlar,

açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 23 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın kapağı istekli tarafından imzalanarak istekliye ait kaşe ile mühürlenir. Bu şartları taşımayan zarflar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmaması ve adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekir. Teklif edilen bedelin yazı ve rakamlarında farklılık olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şirkete verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. Gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete ulaşması şarttır. Gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.

(4) Verilen teklifler, ihale dokümanında değişiklik yapılması halleri hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) Açık artırma usulüne göre yapılan ihalelerde, teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 24 – (1) Satış komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Satış komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak satış komisyonunca imzalanır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Satış komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.

(2) Teklifleri usule aykırılıktan dolayı 24 üncü maddeye göre değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilenlerin haricindeki teklif sahiplerinin 24 üncü maddede belirtilenler haricindeki belgelerinin eksik olması veya belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, Şirketçe belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

(3) Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle komisyonca düzeltilir. İstekliye yazılı olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir.

(4) Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri ayrıntılı olarak değerlendirilir.

(5) Kapalı teklif usulünde; en uygun teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi halinde, satış komisyonunca hazır bulunan istekliler ile açık artırma usulünde ihaleye devam edilerek ihale sonuçlandırılır. Bu durumda hazır bulunmayanların teklifleri son teklifi olarak kabul edilir. Hiçbir isteklinin ihalede hazır bulunmaması durumunda, isteklilerden son yazılı teklifleri istenir. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde kura çekilerek ihale sonuçlandırılır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 26 – (1) Satış komisyonunun kararı üzerine Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Şirket talepte bulunan isteklilere ihalenin iptal edilme gerekçelerini bildirir.

Satışın karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 27 – (1) 24 üncü ve 25 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.

(2) Satış komisyonu gerekçeli kararını satış yetkilisinin onayına sunar.

(3) Satış komisyonu, satış konusu varlıkların daha önce en az bir kez satış ihalesine çıkılmış olması koşuluyla sonraki ihalede tahmini bedelin altında teklif alınması durumunda piyasa rayiç fiyatlarını göz önüne alarak satışa karar verebilir.

(4) Satış yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 28 – (1) İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş iş günü içinde tüm isteklilere imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle ya da faks yoluyla bildirilir. Kararın tebliğinden itibaren ihale üzerinde kalan istekli, alıcı durumuna geçer ve on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Gizlilik

MADDE 29 – (1) İhale dosyası hazırlanmasından, satış komisyonunun kararının onaylanmasına kadar olan süreçte gizlilik esastır. Bu hususlarla ilgili işlemleri açıklayan, gizlilik icaplarına riayet etmemek suretiyle bunların duyulmasına sebebiyet veren ve gereksiz yere işlemleri geciktirenler hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Teminatlar

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 30 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geçici teminat

MADDE 31 – (1) Geçici teminat, isteklinin teklifinin % 3’ünden az olmamak kaydıyla satış yetkilisi tarafından belirlenir.

(2) Şirket tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Bu süre teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz günden az olamaz.

(4) Teminat mektupları, teklif zarfının içinde satış komisyonuna sunulur.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatların Şirket banka hesaplarına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Geçici teminatın iadesi

MADDE 32 – (1) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra tutulur. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise iade edilir.

(2) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat, üzerinde ihale kalan isteklinin, satış bedelini yatırması veya kesin teminat verip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

(3) Geçici teminat, Şirket tarafından istekli veya yetkili temsilcisine iade edilir.

Kesin teminat

MADDE 33 – (1) Kesin teminat, ihale bedelinin % 6’sından az olmamak üzere satış yetkilisi tarafından belirlenir.

(2) Satış bedelinin peşin ödendiği hallerde kesin teminat alınmayabilir.

Kesin teminatın iadesi

MADDE 34 – (1) Kesin teminat, satış işleminin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve Şirkete herhangi borcun olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşme

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Şirket, satış yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme imzalayabilir. Ancak, en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 28 inci maddeye göre tebligat yapılması zorunludur.

(3) En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 36 – (1) Sözleşmeler, Şirket tarafından hazırlanır ve Şirket yetkilileri ile alıcı tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) Alıcının ortak girişim olması halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 28/9/1997 tarihli ve 23124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
dizibox izle