Haberler TÜLOMSAŞ Haberleri TÜLOMSAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
13 Haziran 2018 Çarşamba 13:17 | Son Güncelleme: 14.06.2018 01:36
TÜLOMSAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
TÜLOMSAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden (TÜLOMSAŞ) bünyesinde görevde bulunan memurlar ve personellerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bünyesinde görevde bulunan memurlar ve personellerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde düzenlemeler yapıldığı açıklandı.

YÖNETMELİK

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelin 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atamalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

d) Fabrika: Mal üretilen birimleri,

e) Genel müdür: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

f) Genel müdürlük: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarında yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

h) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

j) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç olmak üzere diğer günleri,

k) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

m) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

n) Unvan: Bakanlar kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Amir, Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Müşavir, Başuzman, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı,

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Teknik Uzman,

2) Teknik Şef,

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici, Sistem Programcısı,

2) Programcı Yardımcısı,

e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Memur, Manevracı, Sekreter, Şoför, Santral Memuru, İş Makinesi Sürücüsü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Puantör,

f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Hizmetli, Aşçı, İtfaiyeci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar aşağıdadır:

a) Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Hemşire, Sağlık Memuru, Makinist.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan unvana yapılacak atamalarda en az 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

3) Geçerli olduğu yılın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak.

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az yedi yıldır Avukat unvanında görev yapıyor olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı suretiyle atanabilmek için,

a) Genel Müdürlük bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;

1) Sağlık, mesleki veya teknik öğrenim hariç olmak üzere en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Amir, Amir Yardımcısı, Uzman, Şef unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.

b) Şube Müdürü (Teknik ve Sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık sağlık, mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Uzman, Teknik Şef unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.

c) Şef (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar İşletmeni, Santral Memuru, İş Makinesi Sürücüsü, Manevracı, Memur, Mütercim, Puantör, Sekreter, Şoför, Veznedar unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

ç) Amir (İtfaiye Amiri) pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki ve üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Amir Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya İtfaiyeci unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Amir Yardımcısı (İtfaiye) pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki ve üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) İtfaiyeci unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak.

e) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az on bir yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az yedi yıl, lisansüstü mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak.

g) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

ğ) Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, Mütercim unvanlarında en az bir yıl görev yapmış olmak.

h) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Amir, Amir Yardımcısı, Şef unvanlarında toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

ı) Eğitim Uzmanı pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak.

i) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık sağlık, mesleki, teknik yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Şef unvanında en az bir yıl veya Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

j) Teknik Şef pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık sağlık, mesleki, teknik yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı unvanlarında toplam en az bir yıl veya Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Programcı Yardımcısı, Makinist, Hemşire, Sağlık Memuru unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

k) Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık eğitim veren teknik yükseköğrenim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

l) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak.

m) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Veznedar, İş Makinesi Sürücüsü, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Puantör, Sekreter, Manevracı pozisyonlarına atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

4) Şoför unvanına atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Hizmetli, Aşçı, İtfaiyeci unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek pozisyonlar için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak diğer şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, Mimar pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yükseköğrenimin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yükseköğrenimin Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

ç) Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yükseköğrenimin sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puan almış olmak.

d) Teknik Ressam, Teknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Tekniker pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

g) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise veya dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, mekatronik bölümleri veya raylı sistemler makinistlik ön lisans bölümü mezunu olmak,

2) 29/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliğinde belirlenen belgelere sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi Personel Daire Başkanlığınca ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro unvanı/pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimlerine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre on beş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden Personel Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Personel Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(7) Personel Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları inceleyerek atama şartlarını taşıyan ve taşımaması nedeniyle sınava kabul edilmeyenleri gerekçesi ile birlikte ilgiliye tebliğ eder. Tebliğe itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz iş gününden sonraki beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir.

(8) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ile Genel Müdürlükte ilk defa sözleşme yenilemesi yapılmamış personel (ilk defa açıktan işe alınarak kendisiyle altı aylık sözleşme imzalanan ve halen bu sözleşme süresinin içinde bulunan personel) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuramaz.

Sınav kurulu

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(7) İhtiyaç duyulması halinde ve bu maddede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı sınavını yaptırmak.

b) Sözlü sınavı yapmak.

c) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

ç) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

d) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

e) İtirazları sonuçlandırmak.

f) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az on beş gün önce Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçları kesinleşmesine müteakip beş iş günü içerisinde resmi internet sitesinden ilan edilir. İlan edilen sonuçlara beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurumlardan birine yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin pozisyonlara sınavsız genel hükümlere göre atanabilirler.

(5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesinden itibaren altmış gün içerisinde, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncımaddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 19 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre Personel Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanların diğer hizmet gruplarına geçişleri hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olmak gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartını taşıyan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda toplam en az altı ay görev yapanların, Müşavir, Başuzman kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atamaları yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atama yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız genel hükümlere göre atanabilirler.

d) Avukat pozisyonundan Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara asaleten atananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyinin istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Kaynak:TRENHABER.COMYorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.