Haberler TÜLOMSAŞ Haberleri TÜLOMSAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Ekim 2019 Cumartesi 00:13 | Son Güncelleme: 23.10.2019 00:31
TÜLOMSAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
TÜLOMSAŞ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelin 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile unvan değişikliği suretiyle asaleten atamalarını kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (n) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“n) Unvan: Genel Müdürlüğe ait kadro ve pozisyonların adını,”

“ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Uzman” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Manevracı” ibaresi “Tren Teşkil Memuru” olarak değiştirilmiştir.

“a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, İtfaiye Şefi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;

1) Sağlık, mesleki veya teknik öğrenim hariç olmak üzere en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Müşavir, Başuzman, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı unvanlarının birinde görev yapmış olmak veya Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, İtfaiye Şefi, Şef unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.

b) Şube Müdürü (Teknik ve Sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık sağlık, mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Uzman, Teknik Şef unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.

c) Şef (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar İşletmeni, Santral Memuru, İş Makinesi Sürücüsü, Tren Teşkil Memuru, Memur, Mütercim, Puantör, Sekreter, Şoför, Veznedar unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

ç) İtfaiye Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki ve üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) İtfaiyeci unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak.

d) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az on bir yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az yedi yıl hizmeti bulunmak.

e) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az yedi yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak.

f) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunları için en az altı yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

g) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) İtfaiye Şefi, Şef unvanlarında toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

ğ) Eğitim Uzmanı pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak.

h) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık sağlık, mesleki, teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık sağlık, mesleki, teknik yükseköğrenim mezunları için en az dokuz yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Şef unvanında en az bir yıl veya Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

ı) Teknik Şef pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl, lisansüstü öğrenim mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Mühendis, Mimar, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı unvanlarında toplam en az bir yıl veya Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Programcı Yardımcısı, Makinist, Hemşire, Sağlık Memuru unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

i) Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık eğitim veren teknik yükseköğrenim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

j) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulların bilgisayar programcılığı eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak.

k) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Veznedar, İş Makinesi Sürücüsü, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Puantör, Sekreter, Tren Teşkil Memuru pozisyonlarına atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni olarak atanabilmek için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

4) Şoför unvanına atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Hizmetli, Aşçı, İtfaiyeci unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan “dört yıllık yükseköğrenimin” ibaresi “dört yıllık yüksekokulların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi “Görevde yükselme veya unvan değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.”

“(7) Personel Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları inceleyerek başvuru şartlarını taşıyan ve taşımaması nedeniyle sınava kabul edilmeyenleri gerekçesi ile birlikte ilgiliye tebliğ eder. Başvurunun kabul edilmemesine ilişkin itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz iş gününden sonraki beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Genel Müdürlük tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Dava konusu olan sınavlarda, sınav belgeleri yargı süreci sonuçlanana kadar saklanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunmakta iken Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra pozisyon iptali nedeniyle Yönetmelikten çıkarılan unvanlarda geçen hizmet süreleri, söz konusu unvanın başka ad altında ihdas edilerek Yönetmeliğe eklenmesi halinde 8 inci maddenin uygulanması bakımından yeni unvandaki hizmet sürelerine ilave edilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


openresty
canlı bahis
bahis
türkçe bahis siteleri
canlı bahis
bedava bonus veren bahis siteleri
canlı bahis siteleri
bahis siteleri
canlı bahis oyna
deneme bonusu
adana escort
gaziantep escort
adana escort
gaziantep escort
1xbet
mersin escort
dizibox izle